Saltar a continguts

Associació Voluntaris de Protecció Civil de Sant Cugat

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

 
 

Menú principal

Fes-te Voluntari/a

Vols formar part de la nostra Associació?

 

 Requisits

Segons el decret 27/2001 en l’article 15.1, els membres de les AVPC han d'acreditar el compliment dels requisits següents:
a) Tenir la majoria d'edat.
b) Ser residents a Catalunya.
c)
No haver estat condemnat/ada per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals.
Si compleixes els anteriors requisits pots omplir el següent formulari. Un cop rebuda i valorada la sol·licitud d’accés, l’associació es posarà en contacte amb la persona interessada.
Aquesta  persona entrarà a l’associació en un procés de prova en qualitat d’Aspirant.
Els membres d'aquestes associacions també s'hauran de comprometre a conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil i Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l'article 29.1 i allò que estableixi l’autoritat municipal de protecció civil.
En aquest compromís es farà constar que l'interessat executarà les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.